Het project binnen de Nederlandse regelgeving

Klimaatneutraal bouwen

Alle wooneenheden in Nederland moeten in 2050 CO2-neutraal zijn. Klimaatneutraal bouwen is de norm waarbij niet alleen de uitstoot tot 0 wordt gereduceerd, maar ook de bouwwijze rekening houdt met het milieu. Door gebruik te maken van bouwmaterialen die afkomstig zijn uit restproducten c.q. door hergebruik van oude materialen en natuurlijke materialen die op duurzame wijze worden verkregen wordt het milieu zo min mogelijk belast. Ook in het transport van materialen houden wij hier rekening mee: er wordt uitsluitend gewerkt met lokale leveranciers.

Door de compacte bouwvorm en de zwaar geïsoleerde schil (Earthship) wordt de CO2-uitstoot beperkt. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van zonne-energie en warmte opwekkende wanden, waardoor de eerste twee stappen in de Trias Energetica optimaal worden benut en de behoefte aan restwarmte nihil is.

Minder bezit en minder ruimtegebruik

Veel jonge mensen hebben liever meer ervaringen dan veel bezit. Veel bezit kost veel geld en neemt bovendien veel ruimte in beslag. Geld en ruimte kunnen beter aan andere zaken worden besteed, zoals meer groen, een beter milieu, investeren in zelfontwikkeling, het helpen van anderen, een deeleconomie en meer ervaringen in het leven. Kleinschalige, zelfstandige woningen waarbij alle voorzieningen worden gedeeld en het milieu zo min mogelijk wordt belast past goed binnen deze trend. Ons project sluit hier dan ook bij aan.

Compensatie van groen

Voor elke ‘rode’ toevoeging (bebouwing) dient er groen terug te komen om de natuur te compenseren. Door de aanplant van hagen, fruitbomen, notenbomen en andere loofbomen wordt de omgeving ter plekke gecompenseerd. Indien na het verstrijken van de termijn van 10 jaren de rode ontwikkelingen moeten verdwijnen, blijft het groen achter. Er zal ook gebruik worden gemaakt van het bouwen van erfafscheidingen met levende bomen en planten.

Het Bouwbesluit

Containerwoningen en Tiny Houses voldoen aan het Bouwbesluit voor niet-permanente bouwwerken. Gezien de omgevingsvergunning voor ons project voor de duur van 10 jaren wordt afgegeven, kunnen deze wooneenheden worden gezien als een tijdelijk bouwwerk. Om permanente bewoning mogelijk te maken in dergelijke wooneenheden biedt het Bouwbesluit weinig tot geen ruimte. Dit ‘probleem’ zit met name in de vastgestelde afmetingen die een woning dient te bezitten. De reeds aanwezige Tiny Houses in Weert (model Heijmans ONE) staan ook allemaal binnen een gebied waar een vergunning voor de duur van 10 jaren is afgegeven. Gelukkig wordt de regelgeving onder de nieuwe Omgevingswet en daarmee het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving waarschijnlijk versoepeld. De afmetingen van wooneenheden mogen dan zelf worden bepaald, maar de isolatie-eisen blijven vast staan en zullen mogelijk nog verzwaard worden, gezien zwaarder isoleren de meeste CO2-reductie oplevert. Wij willen hier op vooruit lopen door reeds een zwaardere isolatie toe te passen. Hierdoor worden de Tiny Houses iets minder tiny, maar wel klimaatneutraler. Wij zien in het realiseren van de Tiny Houses en de containerwoning dan ook relatief weinig juridische onmogelijkheden. Ook het concept van een strobalenwoning is niet onbekend in Nederland. Een woning van strobalen, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, voldoet aan het Bouwbesluit.

Spannender is het Earthship. Het Earthship is semi-permanent van aard en voldoet niet direct aan het Bouwbesluit. Toch is er ooit een Earthship vergund in Nederland, dus kan het in Weert niet onmogelijk zijn. Nederland is gewoon nog niet goed bekend met dit bouwconcept en wij willen de mogelijkheden op experimentele wijze verkennen.